Home STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ ”FUNDACJA Z WYBORU”

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ ”FUNDACJA Z WYBORU”

przez Marcin Pawelec

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ ”FUNDACJA Z WYBORU”
/tekst jednolity z 10 kwietnia 2020 r./

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Z Wyboru”(zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez:
a) Wojciecha Wychowańca 
b) Marcina Pawelca
zwanych dalej: „Fundatorami”,  aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Knuplerz w Krakowie, dnia 27 stycznia 2020 r., Repertorium A nr 2606/2020, wraz późniejszymi zmianami z dnia 09.04.2020 r., Repertorium A nr 9968/2020, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 § 3 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć zakłady, a także przystępować do spółek i Fundacji.
 5. Fundacja może być członkiem innych organizacji.

§ 5 

 1. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, tytuły honorowe, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział 2 CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6 

 1. Celem fundacji jest działalność w zakresie wzmacniania wielowymiarowego postępu społecznego, poprzez prowadzenie i wspieranie inicjatyw, i projektów społecznie użytecznych.
 2. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez: 
  1. tworzenie i propagowanie treści społecznie użytecznych;
  2. działalność wydawniczą i informacyjną, w formie tradycyjnej i elektronicznej;
  3. działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą;
  4. organizowanie wydarzeń o różnym charakterze między innymi: konferencji, targów, wystaw, szkoleń, konkursów, zlotów, przedsięwzięć artystycznych i innych;
  5. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w formie tradycyjnej oraz w sieci Internet;
  6. wspieranie projektów społecznie użytecznych między innymi finansowo, osobowo, rzeczowo, merytorycznie, prawnie i księgowo;
  7. tworzenie i organizowanie własnych projektów społecznie użytecznych Fundacji;
  8. współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą;
  9. współpracę z mediami;
  10. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
  11. inicjowanie, wspieranie, realizowanie propagowanie i upowszechnianie wyników badań, między innymi naukowych, marketingowych, rynkowych;
  12. przyznawanie stypendiów i nagród, między innymi dla osób biorących udział w realizacji celów fundacji;
  13. propagowanie fundacji w kraju i za granicą;
  14. prowadzenie placówek szkoleniowych, ośrodków konsultacyjnych oraz innych stałych lub czasowych punktów wsparcia;
  15. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych;
  16. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.
 1. Oprócz celu wymienionego powyżej, celami fundacji jest realizacja zadań z zakresu:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. ochrony i promocji zdrowia
 10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 15. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 16. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 17. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 18. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 19. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 20. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 21. turystyki i krajoznawstwa;
 22. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 23. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 24. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 25. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 26. ratownictwa i ochrony ludności;
 27. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 28. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 29. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 30. promocji i organizacji wolontariatu;
 31. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 32. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 33. działalności na rzecz weteranów i weteranów
 34. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 35. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 36. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 37. rewitalizacji;
 38. działalności na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 1. Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

Rozdział 3 MAJĄTEK FUNDACJI

§7

 1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 3,000,00 (trzy tysiące złotych) stanowiąca wkład pieniężny Fundatorów, zgodnie z oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji, a także środki materialne, ruchomości i nieruchomości przekazane Fundacji lub nabyte przez nią w wyniku działalności gospodarczej.
 2. Na realizację celów Fundacji przeznaczone są środki pieniężne w kwocie 1.500,00 (jednego tysiąca pięciuset) złotych. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone są środki pieniężne w kwocie 1.500,00 (jednego tysiąca pięciuset) złotych.
 3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz ze środków, o których mowa w ust. 1, jak również z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 4. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 1. świadczeń fundatorów;
 2. funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, funduszy Unii Europejskiej i funduszy innych organizacji międzynarodowych;
 3. aukcji internetowych;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. krajowych i zagranicznych grantów, darowizn, spadków, zapisów;
 6. dotacji, konkursów, datków i subwencji;
 7. odsetek z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą oraz papierów wartościowych;
 8. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
 9. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
 10. dywidend i zysków z akcji i udziałów;
 11. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 12. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zgromadzenia Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zgromadzenia Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zgromadzenia Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zgromadzenia Fundatorów, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich lub wybranych celów Fundacji, o ile darczyńcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego. 
 3. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z przepisami, obowiązującymi osoby prawne.
 5. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział 4 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§8

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji (zgodnie z PKD) są:

Przedmiot przeważającej działalności:
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności:
58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.20.Z Działalność fotograficzna
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio.
 3. Działalnością gospodarczą, prowadzoną przez Fundację, kieruje Zarząd Fundacji.

§ 9

 1. Fundacja może być wspólnikiem lub akcjonariuszem spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celach zarobkowych z zastrzeżeniem, że środki uzyskane z udziału w takich spółkach pod jakimkolwiek tytułem prawnym mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji.
 2. Nabycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej oraz udziałów lub akcji spółki kapitałowej wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Fundatorów wyrażonej w formie uchwały.

§ 10

Fundacja w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej występuje pod firmą “Fundacja Z Wyboru”.

§ 11

Fundacja może prowadzić wyodrębniony rachunek bankowy dla rozliczeń wynikających z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

§ 12

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej – poprzez zakłady.
 2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 3. Kierownik zakładu kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
 4. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

Rozdział 5 ORGANY FUNDACJI

§ 13

 1. Organami Fundacji są:
 • Zgromadzenie Fundatorów,
 • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 1. Fundacja może powołać Komisję Rewizyjną na zasadach określonych w statucie.
 2. Fundacja może powołać Radę Programową na zasadach określonych w statucie.
 3. Organy Fundacji mają prawo przyjęcia własnych regulaminów działania regulujących ich tryb pracy. Regulaminy muszą być zgodne ze Statutem.
 4. Uchwały organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

§ 14 

 1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście lub poprzez pełnomocnika, legitymującego się dokumentem pełnomocnictwa szczególnego do udziału w konkretnym Zgromadzeniu, sporządzonym w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
 2. W przypadku śmierci bądź niezdolności do podejmowania decyzji Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora wykonuje:
 1. osoba wskazana przez niego za życia w formie oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej, z notarialnie poświadczonym podpisem Fundatora,  z zastrzeżeniem, że wskazane wyżej wymienionej osoby wyłącza przejście uprawnień przewidzianych w niniejszym statucie na małżonka i pozostałych spadkobierców,
 2. w przypadku gdy nie zostało złożone oświadczenie woli, o którym mowa w § 14 ust 2 pkt a), jego małżonek lub w przypadku nie pozostawania przez Fundatora w chwili śmierci w związku małżeńskim osoba pozostająca we wspólnym pożyciu
 3. w przypadku niewskazania przez niego osoby o której mowa w § 14 ust 2 pkt a) i nie pozostawania przez Fundatora w chwili śmierci w związku zgodnie z § 14 ust 2 pkt b) uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora wykonują dalsi spadkobiercy. W przypadku, gdy przy życiu pozostaje kilka uprawnionych osób, uprawnienia wykonują oni przez wspólnego przedstawiciela. W razie niewyznaczenia przedstawiciela, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienia współuprawnionych ulegają zawieszeniu do czasu wyboru przez nich wspólnego przedstawiciela.

§ 15 

 1. Uprawnienia Zgromadzenia Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu.
 2. Zgromadzenie Fundatorów nie jest organem kontroli wewnętrznej.
 3. Zgromadzenie Fundatorów:
  1. określa kierunki i plany działalności statutowej i gospodarczej Fundacji,
  2. powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej 
  3. ustala kwotę środków finansowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji,
  4. określa wynagrodzenie Prezesa Fundacji oraz innych członków Zarządu lub członków Zgromadzenia Fundatorów za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji,
  5. reprezentuje Fundację w stosunkach prawnych pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu, a także w sporach pomiędzy tymi podmiotami,
  6. wyraża uprzednią zgodę na nawiązywanie, zmianę i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na stanowiskach określonych przez Zgromadzenie w odrębnym akcie,
  7. wykonuje inne uprawnienia lub obowiązki przewidziane w statucie
  8. ma wyłączne prawo dokonywania zmian w statucie Fundacji

§ 16

 1. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów może zwołać każdy członek Zgromadzenia Fundatorów z własnej inicjatywy lub Prezesa Zarządu.
 2. Zgromadzenie może odbyć się również bez formalnego jego zwoływania, o ile obecni są na nim wszyscy Fundatorzy i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia w tym trybie.
 3. W przypadku nie zwołania Zgromadzenia Fundatorów w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku uprawnionego podmiotu, Zgromadzenie może być zwołane przez Prezesa Zarządu Fundacji w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa na wstępie niniejszego ustępu.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Każdy z członków Zarządu powoływany jest na czas nieoznaczony.

§ 18

Fundator może zostać członkiem innych organów Fundacji, w tym Zarządu. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

§ 19

Zgromadzenie Fundatorów ma prawo do odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie niezależnie od okresu, na który został powołany. Nie uniemożliwia to dochodzenia roszczeń odwołanego członka Zarządu wynikających z prawa pracy.

§ 20

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek każdego z członków Zarządu lub Zgromadzenia Fundatorów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu nabywa Zgromadzenie Fundatorów podejmując decyzję w drodze uchwały.
 2. Posiedzenie Zarządu może odbyć się również bez formalnego jego zwoływania, o ile obecni są na nim wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie.
 3. Na posiedzeniach Zarządu mają prawo być obecni Fundatorzy bez prawa głosu, chyba że są członkami Zarządu, a także inne osoby wskazane w niniejszym statucie lub zaproszone przez Prezesa Zarządu.

§ 22

Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz prowadzi jej sprawy w zakresie niezastrzeżonym dla innych Organów. W szczególności Zarząd:

 1. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 2. kieruje prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą,
 3. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 4. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
 5. w imieniu Fundacji nawiązuje, zmienia i rozwiązuje z pracownikami stosunki pracy oraz dokonuje innych czynności zastrzeżonych w Kodeksie pracy dla pracodawcy,
 6. podejmuje decyzje o rozpoczęciu, zawieszeniu bądź zakończeniu działalności gospodarczej,
 7. ustala kwoty środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację,
 8. tworzy i znosi filie Fundacji lub inne jednostki organizacyjne,
 9. podejmuje wszelkie decyzje, które nie są zastrzeżone dla Zgromadzenia Fundatorów,
 10. sprawuje nadzór nad realizacją celów statutowych Fundacji.

§ 23

 1. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali o terminie i miejscu posiedzenia prawidłowo powiadomieni, chyba że statut stanowi inaczej.
 2. Bieżące wykonywanie zadań Zarządu zapewnia Prezes oraz pozostali Członkowie Zarządu.

§ 24

 1. Fundację reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W zakresie dokonywania czynności dotyczących prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej można ustanowić prokurenta Fundacji.
 3. Ustanowienia prokury dokonuje Zarząd jednomyślną uchwałą.
 4. Odwołać prokurenta może każdy z członków Zarządu.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji.
 2. Komisję Rewizyjną tworzy i znosi Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby do niej powołane przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały na czas tam wskazany, nie dłuższy niż 10 lat. Członek Komisji Rewizyjnej może być z niej odwołany w każdym czasie przez organ go powołujący w takim samym trybie.
 4. Fundator może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
 5. Nie można łączyć funkcji Członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej. 
 6. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Zgromadzenie Fundatorów w odrębnej uchwale z zastrzeżeniem, że liczba ta nie może być mniejsza od 2 (dwóch) członków.
 7. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 8. Przewodniczący organizuje pracę Komisji Rewizyjnej, w tym zwołuje jej posiedzenia w terminie ustalonym z pozostałymi członkami lub z własnej inicjatywy, a także na wniosek Zgromadzenia Fundatorów lub Zarządu. Wniosek Zgromadzenia Fundatorów jest dla Przewodniczącego wiążący.
 9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się niezależnie od liczby członków obecnych pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Rady Programowej o planowanym terminie posiedzenia.
 10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
 11. Komisja Rewizyjna:
 1. zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu,
 2. kontroluje działania Zarządu
 3. wyraża opinię w sprawach przedstawionych pod jej obrady przez Zgromadzenie Fundatorów lub Zarząd,
 4. realizuje inne zadania przydzielone jej w przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze odrębnej uchwały.

§ 26

 1. Rada Programowa zwana Radą jest organem doradczym Zgromadzenia Fundatorów i Zarządu Fundacji.
 2. Radę Programową tworzy i znosi Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą osoby do niej powołane przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały na czas tam wskazany, nie dłuższy niż 10 lat. Członek Rady Programowej może być z niej odwołany w każdym czasie przez organ go powołujący w takim samym trybie.
 4. Fundator może być członkiem Rady Programowej.
 5. Liczbę członków Rady Programowej ustala Zgromadzenie Fundatorów w odrębnej uchwale z zastrzeżeniem, że liczba ta nie może być mniejsza od 2 (dwóch) członków.
 6. Przewodniczącego Rady Programowej powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 7. Przewodniczący organizuje pracę Rady Programowej, w tym zwołuje jej posiedzenia w terminie ustalonym z pozostałymi członkami lub z własnej inicjatywy, a także na wniosek Zgromadzenia Fundatorów lub Zarządu. Wniosek Zgromadzenia Fundatorów jest dla Przewodniczącego wiążący.
 8. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się niezależnie od liczby członków obecnych pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Rady Programowej o planowanym terminie posiedzenia.
 9. Przewodniczący Rady Programowej ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
 10. Rada Programowa:
  1. wspomaga działania Zarządu,
  2. wyraża opinię w sprawach przedstawionych pod jej obrady przez Zgromadzenie Fundatorów lub Zarząd,
  3. realizuje inne zadania przydzielone jej w przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze odrębnej uchwały.

Rozdział 6 ZMIANA STATUTU

§ 27

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 28

Uchwała w przedmiocie zmiany statutu winna być podjęta jednomyślnie przez Zgromadzenie Fundatorów.

Rozdział 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Fundacja może połączyć się z inną fundacją, chyba że spowodowałoby to istotną zmianę celów Fundacji. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów jednomyślnie.

§ 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, a także w innych przypadkach określonych w ustawie. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, chyba że co innego wynika z ustawy.

§ 32

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd powszechny.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka m.in. do analizy ruchu. Więcej w Polityce Prywatności. Akceptuj Więcej

Polityka Prywatności